Bullmastiff

of the Woodbullfarm

 

Puppy is born out of Fedda Fan It Roaske en Ozzy Van De Bullhoeve

Loeckx Franky & Gitte ( Professional Handlers)
Rubensstraat 20
2627 Schelle
Belgium
Tel 0032(0)486579243
loeckx51@gmail.com